Home Howto & Style อะไรที่ควรทำ ก่อน อายุ 30 ปี ?

อะไรที่ควรทำ ก่อน อายุ 30 ปี ?

ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของคุณก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต เช่น คุณต้องการมีงานทำที่มั่นคง มีเงินเก็บเพียงพอสำหรับเกษียณอายุ แต่งงานมีครอบครัว หรือเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลก เมื่อคุณรู้เป้าหมายแล้ว คุณก็สามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้

สิ่งต่างๆ ที่ควรทำก่อนอายุ 30 ปี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หมวดหลักๆ ดังนี้

หมวดการเงิน

 • มีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำ
 • ทำประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 • วางแผนค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนอย่างรอบคอบ
 • มีเงินออมสำหรับเป้าหมายต่างๆ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน เกษียณอายุ เป็นต้น
 • ศึกษาและเริ่มลงทุนเพื่อต่อยอดเงิน

หมวดอื่นๆ

 • ค้นหาตัวเองและเป้าหมายในชีวิต
 • พัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต
 • เดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ
 • ดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อนฝูง และคนรัก

ทั้งนี้ สิ่งที่ควรทำก่อนอายุ 30 ปี ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสนใจ เป้าหมาย และสถานการณ์ของแต่ละคน สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวอย่างสิ่งต่างๆ ที่สามารถทำได้ก่อนอายุ 30 ปี ในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดการเงิน

 • เริ่มต้นทำงานและเก็บเงินออม
 • หางานทำที่ตรงกับทักษะและความสนใจ
 • เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้น
 • วางแผนเกษียณอายุ

หมวดอื่นๆ

 • เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
 • ฝึกงานหรือทำงานอาสาสมัคร
 • เรียนทักษะใหม่ๆ เช่น ภาษา ดนตรี กีฬา เป็นต้น
 • วางแผนการมีครอบครัว

หากสามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้ก่อนอายุ 30 ปี ก็จะช่วยให้มีพื้นฐานที่ดีสำหรับชีวิตในอนาคต

ช่วยวางแผน ให้หน่อย

ก่อนอื่น คุณต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตของคุณก่อนว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต เช่น คุณต้องการมีงานทำที่มั่นคง มีเงินเก็บเพียงพอสำหรับเกษียณอายุ แต่งงานมีครอบครัว หรือเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลก เมื่อคุณรู้เป้าหมายแล้ว คุณก็สามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้

สำหรับแผนการเงิน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการสำรวจรายรับและรายจ่ายของคุณ เพื่อดูว่าคุณสามารถประหยัดเงินได้เท่าไหร่ในแต่ละเดือน จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายในการออมเงิน เช่น ต้องการมีเงินเก็บสำรองฉุกเฉิน 6 เดือนของค่าใช้จ่ายประจำ หรือมีเงินออมสำหรับเป้าหมายต่างๆ เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน เกษียณอายุ เป็นต้น

เมื่อคุณมีเป้าหมายในการออมแล้ว คุณก็สามารถเริ่มวางแผนการออมของคุณได้ โดยคุณสามารถแบ่งเงินออมออกเป็นสัดส่วนต่างๆ เช่น เงินออมสำรองฉุกเฉิน เงินออมสำหรับเป้าหมายระยะสั้น เงินออมสำหรับเป้าหมายระยะยาว เป็นต้น

นอกจากการออมเงินแล้ว คุณควรศึกษาและเริ่มลงทุนเพื่อต่อยอดเงินของคุณด้วย โดยคุณสามารถเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมหรือหุ้น ซึ่งจะช่วยให้เงินของคุณงอกเงยขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

สำหรับแผนอื่นๆ ในชีวิต คุณควรค้นหาตัวเองและเป้าหมายในชีวิตของคุณ โดยลองทำกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจ หรือลองพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณ เพื่อหาแนวทางในการใช้ชีวิตของคุณ

คุณควรพัฒนาทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต โดยคุณสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าร่วมอบรมสัมมนาต่างๆ

คุณควรเดินทางท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของคุณ และเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ

คุณควรดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง โดยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

คุณควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เพื่อนฝูง และคนรัก โดยใช้เวลาร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นี่คือตัวอย่างแผนคร่าวๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม แผนของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสนใจ เป้าหมาย และสถานการณ์ของแต่ละคน สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ขอให้คุณประสบความสำเร็จในการวางแผนชีวิตของคุณนะครับ