คำถามต่อว่า “อย่างไงต่อ”

บทความนี้ให้แนวทางการตั้งคำถาม "ต่อว่าอย่างไร" ที่ดี เมื่อทำสิ่งใดเสร็จสิ้น เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้จากประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Back
Next

คำถาม “ต่อว่าอย่างไร

เป็นคำถามปลายเปิดที่ดีที่สามารถใช้กระตุ้นความคิดและนำไปสู่แนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เมื่อเราทำสิ่งใดเสร็จสิ้น คำถามนี้ช่วยให้เรา:

 • ประเมินผลลัพธ์: วิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราทำนั้นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ผลลัพธ์เป็นอย่างไร มีจุดไหนที่ประสบความสำเร็จ มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุง
 • ระบุโอกาสใหม่: มองหาช่องทางต่อยอด ขยายผล หรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ จากสิ่งที่เราทำเสร็จไปแล้ว
 • แก้ไขปัญหา: วิเคราะห์อุปสรรค ข้อจำกัด หรือปัญหาที่พบเจอระหว่างการทำงาน หาแนวทางแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีก
 • พัฒนาทักษะ: ทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ได้ ทักษะที่ใช้ คิดวิเคราะห์ว่าอะไรดี อะไรต้องปรับปรุง พัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น
 • วางแผนต่อ: กำหนดเป้าหมายใหม่ วางแผนกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ และลำดับขั้นตอนต่อไป

นอกจากนี้ คำถาม “ต่อว่าอย่างไร” ยังช่วยให้เรา:

 • คิดสร้างสรรค์: กระตุ้นความคิด หาไอเดียใหม่ ๆ มุมมองใหม่ ๆ ในการทำงาน
 • เรียนรู้: จดจำบทเรียน ประสบการณ์ นำไปปรับใช้กับงานอื่น ๆ ในอนาคต
 • เติบโต: พัฒนาตัวเอง เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์

ตัวอย่างการใช้คำถาม “ต่อว่าอย่างไร” ในสถานการณ์ต่าง ๆ:

 • หลังจากนำเสนอผลงาน: “ทีมของเราเพิ่งนำเสนอผลงานต่อลูกค้าไป ต่อว่าเราควรทำอะไรต่อเพื่อติดตามผล สร้างโอกาสทางธุรกิจ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยั่งยืน”
 • หลังจากบรรลุเป้าหมาย: “เราบรรลุเป้าหมายการขายรายไตรมาสนี้แล้ว ต่อว่าเราควรวางกลยุทธ์อย่างไรเพื่อเพิ่มยอดขายในไตรมาสหน้า”
 • หลังจากแก้ไขปัญหา: “เราสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสินค้าในคลังสินค้าได้แล้ว ต่อว่าเราควรทำอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหานี้เกิดขึ้นอีก”
 • หลังจากเข้าร่วมอบรม: “ฉันเพิ่งเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ต่อว่าฉันควรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับงานอย่างไร”

คำถามปลายเปิดอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน:

 • 下一步是什么 (What’s next?)
 • 接下来我们该怎么办 (What should we do next?)
 • 我们如何继续前进 (How do we move forward?)
 • 我们可以做些什么来改进 (What can we do to improve?)
 • 我们从中学到了什么 (What did we learn?)

ลองใช้คำถามเหล่านี้เพื่อกระตุ้นความคิด หาแนวทางใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

Back
Next