แนวคิด ครอบครัวที่เจริญแล้ว ครอบครัวที่กำลังพัฒนา และด้อยพัฒนา

แนวคิด Mindset กับสถานะการพัฒนา

การพัฒนาครอบครัว เป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ครอบครัวที่เข้มแข็ง มั่นคง และมีความสุข จะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวคิด ครอบครัวที่เจริญแล้ว ครอบครัวที่กำลังพัฒนา และด้อยพัฒนา

ครอบครัวที่เจริญแล้ว

 • มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัว
 • สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี
 • เด็กๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • มีบ้านที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
 • มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
 • มีความสัมพันธ์ที่ดี within ครอบครัว

ครอบครัวที่กำลังพัฒนา

 • รายได้ไม่แน่นอน
 • สมาชิกในครอบครัวอาจเผชิญปัญหาสุขภาพ
 • เด็กๆ อาจไม่ได้รับการศึกษา หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำ
 • อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกสบาย
 • เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้จำกัด
 • มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อย
 • ความสัมพันธ์ within ครอบครัวอาจไม่แน่นแฟ้น

ครอบครัวด้อยพัฒนา

 • รายได้น้อย
 • สมาชิกในครอบครัวมักเผชิญปัญหาสุขภาพ
 • เด็กๆ ไม่ได้รับการศึกษา หรือได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่ำ
 • อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกสบาย
 • เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ยาก
 • มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมน้อย
 • ความสัมพันธ์ within ครอบครัวอาจไม่แน่นแฟ้น

ปัจจัยที่มีผลต่อ

 • เศรษฐกิจ: สภาพเศรษฐกิจของประเทศ
 • การศึกษา: ระดับการศึกษาของสมาชิกครอบครัว
 • การเข้าถึงบริการ: การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ
 • วัฒนธรรม: ประเพณี วัฒนธรรม และค่านิยม within สังคม

บทบาทของรัฐบาล:

 • ออกนโยบายและโครงการเพื่อสนับสนุนครอบครัว
 • สนับสนุนการศึกษา
 • สนับสนุนบริการด้านสาธารณสุข
 • ส่งเสริมความเท่าเทียม
 • ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ความสำคัญของครอบครัว:

 • ครอบครัวเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคม
 • ครอบครัวเป็นแหล่งอบรมเลี้ยงดูเด็ก
 • ครอบครัวเป็นแหล่งสนับสนุนทาง情感 และทางสังคม
 • ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก

แนวคิดเพิ่มเติม:

 • ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน
 • ไม่ควรตัดสินครอบครัวอื่นโดยใช้มาตรฐานของตัวเอง
 • สิ่งสำคัญคือครอบครัวมีความสุขและอบอุ่น

ครอบครัว: แนวคิด Mindset กับสถานะการพัฒนา

Mindset หรือ กรอบความคิด มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตและความสำเร็จของครอบครัว โดยครอบครัวที่เจริญแล้ว ครอบครัวที่กำลังพัฒนา และครอบครัวด้อยพัฒนา มักมี Mindset ที่แตกต่างกันดังนี้

ครอบครัวที่เจริญแล้ว:

 • Mindset เติบโต: มองปัญหาเป็นโอกาส เรียนรู้จากประสบการณ์ และพร้อมที่จะปรับตัว
 • ให้ความสำคัญกับการศึกษา: ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และใฝ่หาความรู้
 • วางแผนอนาคต: มองการณ์ไกล วางแผนการเงิน และสร้างความมั่นคง
 • เน้นความสามัคคี: ช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุน และเคารพซึ่งกันและกัน
 • มีส่วนร่วมกับสังคม: รับผิดชอบต่อสังคม และช่วยเหลือผู้อื่น

ครอบครัวที่กำลังพัฒนา:

 • Mindset คงที่: ยึดติดกับความเชื่อเดิมๆ ไม่ค่อยเปิดรับสิ่งใหม่
 • ให้ความสำคัญกับการทำงาน: มุ่งเน้นการหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพ อาจละเลยการศึกษา
 • ใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน: ไม่ค่อยวางแผนอนาคต มักประสบปัญหาการเงิน
 • มีความขัดแย้ง: สมาชิกในครอบครัวอาจทะเลาะกันบ่อย ไม่ค่อยเข้าใจกัน
 • ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับสังคม: มุ่งเน้นไปที่ครอบครัว ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมทางสังคม

ครอบครัวด้อยพัฒนา:

 • Mindset ล้มเหลว: มองปัญหาอย่างสิ้นหวัง รู้สึกไร้ค่า และไม่คิดพัฒนา
 • ขาดโอกาสทางการศึกษา: สมาชิกในครอบครัวอาจไม่ได้เรียนหนังสือ หรือมีการศึกษาต่ำ
 • ยากจน: ขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย
 • มีปัญหาทางสังคม: อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม หรือปัญหาอื่นๆ
 • รู้สึกถูกทอดทิ้ง: รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสังคม

แนวทางการพัฒนา Mindset ของครอบครัว:

 • ส่งเสริมการเรียนรู้: สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวอ่านหนังสือ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
 • ปลูกฝังความคิดบวก: มองโลกในแง่ดี คิดหาทางออกเมื่อเผชิญปัญหา
 • วางแผนอนาคต: ตั้งเป้าหมาย วางแผน และลงมือทำเพื่ออนาคตที่ดีกว่า
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดี: สื่อสารอย่างเข้าใจ แสดงความรัก และความห่วงใย
 • มีส่วนร่วมกับสังคม: ทำกิจกรรมอาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้อื่น

การพัฒนา Mindset ของครอบครัว เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งผลต่อความสำเร็จ และความสุขของสมาชิกในครอบครัว

หมายเหตุ:

 • แนวคิดนี้เป็นเพียงภาพรวม ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความแตกต่างกัน
 • ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อครอบครัว เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
 • การพัฒนา Mindset ของครอบครัวต้องใช้เวลา ความอดทน และความร่วมมือจากทุกคน