ประเทศไทย ที่ IQ เฉลี่ยสูง อยู่อันดับที่ 64 ของโลก จากการจัดอันดับของ World Population Review ในปี 2023

ประเทศไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นประเทศที่มี IQ เฉลี่ยสูง อยู่อันดับที่ 64 ของโลก จากการจัดอันดับของ World Population Review ในปี 2023 และ อยู่อันดับ 4 ของอาเซียน โดยตามหลังประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย

ค่าเฉลี่ย IQ ของคนไทยอยู่ที่ 98.07 ซึ่งถือว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก ที่อยู่ที่ 100 คะแนน

ปัจจัยที่มีส่วนทำให้คนไทยมี IQ สูง มีหลายประการ เช่น

 • พันธุกรรม: คนไทยมีเชื้อสายผสมผสานจากหลายเผ่าพันธุ์ ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับสติปัญญา
 • โภชนาการ: คนไทยนิยมทานอาหารที่มีผักผลไม้ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อสมอง
 • การศึกษา: ระบบการศึกษาไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • วัฒนธรรม: วัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้เด็ก ๆ เรียนรู้และใฝ่หาความรู้

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัด ของการวัด IQ ด้วยวิธีนี้ เช่น

 • การทดสอบ IQ มักมี อคติทางวัฒนธรรม
 • IQ ไม่ได้วัดความฉลาดทั้งหมด
 • ปัจจัยอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม โอกาส ความขยัน ก็มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต

ข้อมูล IQ ของคนไทย: อันดับโลก อันดับอาเซียน และระดับ IQ

ข้อมูลจาก World of Statistics อ้างอิงจากงานวิจัยของ Richard Lynn and David Becker (2009) จัดอันดับ IQ ของคนไทยไว้ที่ อันดับ 64 ของโลก โดยมี IQ เฉลี่ยอยู่ที่ 88.87

อันดับ 1-3 ของโลก เรียงตาม IQ เฉลี่ย ดังนี้

 1. ญี่ปุ่น (106.48)
 2. ไต้หวัน (106.47)
 3. สิงคโปร์ (105.9)

ในอาเซียน ประเทศไทยอยู่อันดับ 4 รองลงมาจาก

 1. สิงคโปร์ (105.9)
 2. เวียดนาม (95.2)
 3. มาเลเซีย (94.3)

ระดับ IQ จำแนกตามเกณฑ์ของ David Wechsler ดังนี้

 • มากกว่า 130: อัจฉริยะ ฉลาดมากที่สุด
 • 120-129: ฉลาดมาก
 • 110-119: ฉลาดกว่าปกติ
 • 90-109: ฉลาดปานกลาง หรือระดับปกติ
 • 80-89: ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย
 • 70-79: คาบเส้นปัญญาอ่อน
 • ต่ำกว่า 70: สติปัญญาบกพร่อง

จากข้อมูล จะเห็นได้ว่า IQ เฉลี่ยของคนไทย อยู่ในระดับ “ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย”

อย่างไรก็ตาม

 • ข้อมูล IQ มีข้อจำกัด
  • อคติทางวัฒนธรรม
  • วัดความฉลาดได้ไม่ทั้งหมด
 • ปัจจัยอื่น ๆ
  • สิ่งแวดล้อม
  • โอกาส
  • ความขยัน
  • ความมุ่งมั่น

ส่งผลต่อความสำเร็จในชีวิต

ดังนั้น

 • ไม่ควรยึดติดกับค่า IQ เพียงอย่างเดียว
 • ส่งเสริมให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะที่หลากหลาย
 • เรียนรู้
 • ใฝ่หาความรู้
 • มีความมุ่งมั่น

เพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต