พระพุทธเจ้า 4 กรกฎาคม 2558 (ตอนที่ 35) EP.35 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 4 ก.ค. 58 ตอนที่ 35 EP.35 สิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว วันที่4กรกฎาคม2558 ถัดไป5/7/58 ย้อนหลัง28/6/58 10.00 น.ช่อง1Workpiont
ไฮไลท์:ดู ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ล่าสุดวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ( 4/7/58 ) ( ตอนที่ 35 ) ep.35 หลังจากที่นางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาส( หุงด้วยนม ) สิทธัตถะท่านทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงเจริญฌานชั้นสูงสามประการ 1. ปฐมยาม สามารถระลึกชาติที่พระองค์ทรงบังเกิดมา 2. มัชฌิมยาม สามารถรู้ถึงการเกิดแก่เจ็บตาย 3. ปัจฉิมยาม ทรงสามารถใช้ปัญญาดับกิเลศทั้งปวง พระเจ้าสุทโธทนะและยโสธรารู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก

รายละเอียด หลังจากที่นางสุชาดาถวายอาหารข้าวมธุปายาส( หุงด้วยนม )มื้อสุดท้ายพระองค์ก็ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมืองกบิลพัสดุ์ ข่าวดังไปทั่วเมืองจนถึงในวังพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางยโสธรา รู้สึกปลาบปลื้มยิ่งนัก สิทธัตถะท่านทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทรงเจริญฌานชั้นสูงสามประการ1.ปฐมยาม สามารถระลึกชาติที่พระองค์ทรงบังเกิดมา 2.มัชฌิมยาม สามารถรู้ถึงการเกิดแก่เจ็บตาย 3.ปัจฉิมยาม ทรงสามารถใช้ปัญญาดับกิเลศทั้งปวงจึงเสด็จไปที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี ปัจจุบันคือสารนาถ เมืองพาราณสี ในวันขึ้น 15 เดือน 8 จึงทรงปฐมเทศนา ” ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”3 ตอนแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5 1.ทรงชี้ทางผิดอันได้แก่กามสุขัลลิกานุโยคอัตตกิลมถานุโยคการทรมานตนให้ลำบากว่าเป็นส่วนสุดที่บรรพชิตไม่ควรดำเนิน แต่เดินทางสายกลางที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา คือ มรรคมีองค์แปด เป็นไปเพื่อพระนิพพาน2.ทรงแสดงอริยสัจ 4 โดยละเอียด3.ทรงปฏิญญาว่าทรงตรัสรู้พระองค์เองติดตามชมพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 4 กรกฎาคม 2558 (ตอนที่ 35) EP.35

พระพุทธเจ้า

อริยสัจสี่
1. ทุกข์ ความเศร้าไม่สบายกายไม่สบายใจ
2. สมุทัย เหตูแห่งการดับทุกข์ เกิดจากการโกรธ โมโห
3. นิโรธ ความดับทุกข์ซึ่งเกิดจากความเศร้า
4. มรรค หนทางสู่ความดับทุกข์ ต้องมี สติ สมาธ ปัญญา

ขอขอบคุณ คลิป จาก : Sahamongkolfilm International Co.,Ltd
Previous articleชิงช้าสวรรค์ ไมค์ทองคำ 4 กรกฎาคม 2558 เปิดไมค์ทองคำ 3
Next articleThailand’s Got Talent Season 5 วันที่ 5 กรกฎาคม 2558