พระพุทธเจ้า 2 สิงหาคม 2558 (ตอนที่ 44) EP.44 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก

0

ดู พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก 2 ส.ค. 58 ตอนที่44 EP44 นางปชาบดีโคตมีขออนุญาตพระพุทธเจ้าให้สตรีออกบวช สัปดาห์หน้า 8/8/58 ย้อนหลัง 1/8/58 10.00 น.ช่อง 1 Workpiont

ไฮไลท์:ดู ซีรี่ส์ พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนล่าสุดวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (2/08/58) พระเจ้าสุทโธทนะสิ้นพระชนม์ พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็ทรงหมดภาระ จึงได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาและได้ทูลขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัย แต่ มิใช่เรื่องง่าย พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ทรงชักชวนหญิงศากยะจำนวนมากทรงผ้ากาสาวะคือผ้าย้อมน้ำฝาดมาขอให้พระพุทธเจ้าบวชให้

รายละเอียด ขณะที่พระพุทธเจ้ายังคงอยู่ที่อาศรม ที่พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า อยู่ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์นั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีหมดภาระหน้าที่หลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะสิ้นพระชนม์ จึงได้ไปขอให้พระพุทธเจ้าขออนุญาตให้สตรีสละเรือนออกบวชในพระธรรมวินัย เฉียดเช่นชายที่บวชพระพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายพระนางมหาปชาบดีดคตมีไม่ละความพยายามทรงชักชวนหญิงศากยะจำนวนมากทรงผ้ากาสาวะคือผ้าย้อมน้ำฝาดมาขอให้พระพุทธเจ้าบวชให้ พระอานนท์ได้เห็นก็เข้าไปถามและพระอานนท์ได้ไปขอพบพระพุทธเจ้าทูลขอให้สตรีได้บวชในพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าได้ตรัสปฏิเสธแก่พระอานนท์ พระนางมหาปชาบดีโคตมีเป็นผู้มีอุปการะเลี้ยงดูพระพุทธะมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้น ก็ขอให้พระนางได้บวชในพระธรรมวินัยตามที่ทรงตั้งใจพระอานนท์กล่าวขอพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่า ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมีจะรับครุธรรม ๘ ข้อได้ ก็ให้อุปสมบทได้ ครุธรรม ๘ ข้อนั้นคือ1.ภิกษุณีที่บวชมานานจะต้องแสดงความเคารพแก่ภิกษุที่บวชใหม่จะทำได้ไหม 2.ภิกษุณีจะต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุ3.การเข้าไปฟังโอวาท4.ภิกษุณีออกพรรษาและพึงปวารณา5.ระเบียบปฏิบัติในการออกจากอาบัติหนัก6.กล่าวคือรักษา ศีล ๑๐ ของสามเณร ตั้งแต่ข้อ ๑ ถึงข้อ ๖ โดยไม่ขาดตลอดเวลา ๒ ปี7.ภิกษุณีไม่พึงด่าไม่พึงบริภาษภิกษุโดยปริยายใด ๆ8.ภิกษุทั้งหลายสั่งสอนห้ามปรามภิกษุณีทั้งหลายได้ แต่ว่าภิกษุณีทั้งหลายจะสั่งสอนห้ามปรามภิกษุทั้งหลายไม่ได้ ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมี ยินดีรับครุธรรมทั้ง ๘ ประการนี้จึงให้อุปสมบทได้

พระพุทธเจ้า

ภิกษุณีนั้นจัดว่าเป็นบริษัท ๑ ใน ๔
ศีลของพระภิกษุณีมีมากกว่าพระภิกษุ โดยพระภิกษุณีมีศีล 311 ข้อ
ในขณะที่พระภิกษุมีศีลเพียง 227
ของพระพุทธเจ้าที่มีบทบาทสำคัญในการเป็น
พยานแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ช่วยเผยแผ่ศาสนธรรม

ขอขอบคุณ คลิป จาก : Sahamongkolfilm International Co.,Ltd